Download algemene voorwaarden zonweringbreezand.nl

Algemene voorwaarden Zonweringbreezand.nl

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Zonweringbreezand.nl akkoord gaat. Zonweringbreezand.nl behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.

Artikel 1 Definities

In deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 • Zonweringbreezand.nl
  De onderneming met de handelsnaam "Zonwering Breezand",
 • De website
  De website van Zonweringbreezand.nl en alle onderliggende pagina's, met uitdrukkelijke uitzondering van de op de website aanwezige 'links' naar andere websites.
 • Product
  Het artikel of de artikelen die door het sluiten van de overeenkomst tussen Zonweringbreezand.nl en de klant binnen een overeengekomen termijn aan de klant geleverd dient of dienen te worden, en waarvoor de klant de overeengekomen prijs dient te betalen.
 • Klant
  Iedere natuurlijke persoon die met Zonweringbreezand.nl handelt, als bedoeld in boek 7 BW (consument).


Artikel 2 Algemeen

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en/of offerte, alsmede op iedere overeenkomst tussen Zonweringbreezand.nl en de klant, alsmede de uitvoering van de overeenkomst. 


Artikel 3 Aanbiedingen, offerten en bestellingen

 1. Alle op de website getoonde aanbiedingen zijn geldig gedurende de periode dat deze op de website getoond worden, en de betreffende produkten geleverd kunnen worden. Tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld, worden alle getoonde produkten geleverd zonder toebehoren waarvoor een meerprijs betaald moet worden, zoals volants, middensluiting, badkamerkwaliteit, zijgeleiding etc. Voor de duidelijkheid: het bestelde produkt wordt compleet geleverd inclusief de standaard montagesteunen en een standaard bedieningsmogelijkheid (bijvoorbeeld een draaistang of bandbediening).
 2. De aanbiedingen die in de digitale folder van zonweringbreezand.nl zijn opgenomen, zijn alleen geldig gedurende de maand die bovenaan de eerste pagina van de folder wordt weergegeven. De aanbiedingen uit de folder vervallen automatisch op de eerste dag van de maand direct daarop volgend. Vanaf dat moment kunnen er aan de folder en/of de daarin opgenomen aanbiedingen, geen rechten meer worden ontleend.
 3. Afbeeldingen, (technische) tekeningen, maten en gewichten van te leveren producten zijn zo nauwkeurig mogelijk weergegeven op de website. Zonweringbreezand.nl is echter niet aansprakelijk voor (de gevolgen van) fouten daarin, en/of afwijkingen daarin.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen, offerten en/of bestellingen zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten en exclusief montage door Zonweringbreezand.nl, tenzij anders aangegeven. Offertes zijn geldig gedurende 1 maand na de offerte datum.


Artikel 4 Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant een bestelling heeft afgerond, en Zonweringbreezand.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gezonden.
 2. Indien op verzoek van de klant door Zonweringbreezand.nl een offerte is uitgebracht, komt de overeenkomst tot stand zodra de klant deze offerte per e-mail heeft geaccepteerd, en Zonweringbreezand.nl de klant per e-mail een orderbevestiging heeft gestuurd conform de door de klant geaccepteerde offerte.
 3. Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Zonweringbreezand.nl akkoord gaat. Zonweringbreezand.nl behoudt zich het recht de leverings-, garantie- en betalingsvoorwaarden te wijzigen. Voor een afgesloten koopovereenkomst gelden de voorwaarden zoals deze golden op de dag van de op de factuur vermelde datum.
 4. Al onze producten zijn maatwerk producten en worden precies op maat volgens bestelling vervaardigd en geleverd en zijn specifiek gemaakt naar de wens van de klant. Annuleren is alleen mogelijk binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging/factuur in uw mailbox.
 5. Het wijzigen van breedte-en/of hoogte maten, kleuren en andere producteigenschappen is alleen mogelijk binnen 24 uur na ontvangst van de orderbevestiging/factuur in uw mailbox.
   

Artikel 5 Levering

 1. Zonweringbreezand.nl zal zich inspannen om binnen de aangegeven termijnen te leveren. Echter de in de offerte of op de site genoemde/aangegeven levertermijnen gelden nimmer als fatale termijnen. Zonweringbreezand.nl is niet aansprakelijk voor welke overschrijding van een levertermijn.
 2. Indien een in de orderbevestiging/website aangegeven levertijd evenwel met meer dan een maand wordt overschreden, is de klant gerechtigd de order middels een aangetekend schrijven te annuleren. De klant dient Zonweringbreezand.nl echter altijd in de gelegenheid te stellen alsnog binnen 10 dagen na de datum van het aangetekend schrijven te leveren.
 3. Levering geschiedt op het overeengekomen afleveradres, waarbij Zonweringbreezand.nl de wijze van verzending bepaalt. Zonweringbreezand.nl brengt voor bestellingen  een bedrag van € 75,-- verzend- en administratiekosten in rekening, mits het afleveradres in Nederland gevestigd is.
 4. Voor leveringen naar de Waddeneilanden berekenen wij € 125,-- transportkosten. Voor alle leveringen buiten Nederland en België zijn de gehele verzendkosten voor rekening van de opdrachtgever.
 5. Levering geschiedt uitsluitend aan de (eerste) voordeur, op de begane grond; eventueel verticaal transport dient door de klant zelf te worden verzorgd, en daarvoor draagt Zonweringbreezand.nl geen enkele verantwoording.
 6. Indien de klant niet aanwezig is op de afgesproken dag en het afgesproken tijdstip op het overeengekomen afleveradres, of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk om te komen tot aflevering, zal het aangekochte product c.q. de aangekochte producten in overleg opnieuw worden aangeboden. De koopsom wordt daardoor vermeerderd met € 100,00, welke extra kosten contant dienen te worden voldaan vóór Aflevering.


Artikel 6 Retourzendingen

 1. Alle produkten worden speciaal op maat gefabriceerd. Op basis van art. 7:46d lid 4 sub a.1 BW neemt Zonweringbreezand.nl nimmer een maatwerkprodukt retour!
 2. Een uitzondering op lid 1 kan zich enkel en alleen voordoen indien een produkt gebrekkig of incompleet is en dit gebrek aantoonbaar aan een nalatigheid cq fout van Zonweringbreezand.nl te wijten is. In zo'n geval zal Zonweringbreezand.nl zich inspannen om het gebrek te verhelpen dan wel een nieuw produkt te leveren.
 3. Op maat gemaakte producten vallen niet onder het herroepingsrecht.

 

Artikel 7 Garantie

 1. Op de door Zonweringbreezand.nl geleverde producten wordt een garantie gegeven conform de bepalingen van de fabrikant.
 2. De klant zal nimmer een beroep kunnen doen op de garantie wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onjuiste montage, onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Zonweringbreezand.nl, de klant of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het product en/of de producten en/of dit product en/of deze producten hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het product en/of de producten niet is bestemd.
 3. De klant verplicht zich kennis te nemen van de bijgeleverde garantievoorwaarden, en is zich ervan bewust dat hij zich verder kan informeren op de website van Zonweringbreezand.nl.
 4. Afwijkingen van het geleverde betreffende kleur, slijtvastheid en dergelijke, welke uit technisch oogpunt aanvaardbaar zijn volgens de geldende gebruikelijke normen, kunnen geen aanleiding vormen tot aanspraak uit hoofde van, noch leiden tot de plicht tot vervanging van het geleverde en/of schadevergoeding.
 5. Bij een gebrek aan het product, dient de klant dit binnen een redelijke termijn van 7 dagen na ontvangst, te melden aan Zonweringbreezand.nl. 


Artikel 8 Reclames

 1. De klant dient bij levering van het product en/of de producten het alsdan geleverde te controleren op zichtbare gebreken, en/of het geleverde met de overeenkomst overeenstemt.
 2. Reclames over zichtbare gebreken en/of niet-levering conform de orderbevestiging dienen op straffe van verval van recht uiterlijk binnen 48 uren na levering schriftelijk te geschieden.
 3. In geval van tijdige reclamatie heeft de klant niet het recht haar betalingsverplichtingen op te schorten.
 4. Alle reclames, van welke aard ook, kunnen slechts aanleiding geven tot vervanging van het geleverde, of, indien zulks redelijkerwijs onmogelijk is, tot restitutie van de aankoopsom.
 5. Wanneer blijkt dat de reclamatie betrekking heeft op een gebrek in of aan het product valt dit onder de garantie.

Is het inmeten en/of de montage door u zelf verricht en mocht het probleem hierdoor veroorzaakt worden, dan zijn er kosten verbonden aan het bezoek van onze servicemonteur.
Deze kosten bedragen:
- Voorrijkosten : € 40,-- per adres.
- Reparatiekosten: € 45,-- per uur op basis van na-calculatie exclusief de benodigde onderdelen.

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 1. Indien het door Zonweringbreezand.nl geleverde product en/of geleverde producten gebrekkig is en/of zijn, is de aansprakelijkheid jegens klant beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder het kopje "Garantie" is bepaald, met dien verstande dat de verplichting tot schadevergoeding, in alle gevallen, beperkt is tot maximaal het bedrag van de aankoopsom van het product dat tot schade heeft geleid.
 2. Nimmer is Zonweringbreezand.nl aansprakelijk voor schade ontstaan door een gebrek in de zin van de regeling Productaansprakelijkheid (boek 6, titel 3, afdeling 3 BW).
 3. Evenmin is Zonweringbreezand.nl aansprakelijk indien de schade is te wijten aan opzet en/of grove schuld en/of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig en/of oneigenlijk gebruik door de klant van het geleverde product en/of de geleverde producten.
 4. De zonwering dient te worden gesloten bij hagel, regen en/of sneeuw, dit ook om o.a. waterzakken en overbelasting van het scherm te voorkomen. Ook bij krachtige wind (> 5 Bft) dient u de zonwering preventief in te halen.
 5. Wij raden u aan om het zonnescherm alleen te gebruiken indien u "thuis" bent. Afhankelijk van de gebruikintensiteit en klantenwensen kan de zonwering worden uitgerust met de volgende opties: ontvanger met handzenders, (sleutel)schakelaar, i.c.m. met zon en/of windautomaat. Om in aanmerking te komen voor garantie dienen deze opties op de juiste plek en op de juiste wijze gemonteerd te worden. 
 6. Zonweringbreezand.nl is nimmer aansprakelijk voor telefonisch opgegeven bestellingen. Telefonische bestellingen zijn altijd voor risico van de opdrachtgever.Artikel 10 Overmacht

 1. Zonweringbreezand.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting voortvloeiende uit enige overeenkomst als bedoeld in deze voorwaarden, indien Zonweringbreezand.nl daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt of dient te komen, waaronder begrepen alle van buiten komende oorzaken, voorzien, of onvoorzien, of onvoorzienbaar, waarop Zonweringbreezand.nl geen invloed kan uitoefenen.
 2. Zonweringbreezand.nl komt ook een beroep op overmacht als bedoeld in lid 1 toe, indien die overmacht ontstaat nadat Zonweringbreezand.nl haar verplichtingen had moeten nakomen.
 3. Indien de overmacht langer dan twee maanden voortduurt, zijn beide partijen gerechtigd de ontbinding van de overeenkomst in te roepen.


Artikel 11 Betaling

 1. Voor bestellingen vraagt Zonweringbreezand.nl een aanbetaling van 50% van het factuurbedrag. Pas indien Zonweringbreezand.nl de aanbetaling heeft ontvangen wordt de bestelling in fabricage genomen.
 2. Bij alle bestellingen geschiedt betaling direct bij bestelling via Ideal/ internetbankieren, dan wel onder rembours direct bij aflevering.
 3. In gevallen van betaling onder rembours brengt Zonweringbreezand.nl rembourskosten in rekening à €50,-- bovenop het totaalbedrag.

 

Artikel 12 Geschillen

 1. Alle geschillen, ook die slechts als zodanig door een der partijen wordt ervaren, dienen bij uitsluiting te worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de vestigingsplaats van Zonweringbreezand.nl, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Zonweringbreezand.nl staat evenwel vrij het geschil voor te leggen aan de ingevolge de Wet bevoegde rechter. Op elke overeenkomst tussen Zonweringbreezand.nl en de klant is bij uitsluiting van elk ander recht uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 

Garantie voorwaarden

Zonweringbreezand.nl hanteert de garantievoorwaarden zoals deze door haar fabrikanten worden afgegeven, afhankelijk van het soort product kan deze garantie oplopen tot maar liefst 5 jaar garantie, mits alle instructies die betrekking hebben op vakkundige montage, goed gebruik en onderhoud worden opgevolgd.

De garantie op het elektrische gedeelte en elektromotoren van het merk Somfy is eveneens 5 jaar.

 

 Download algemene voorwaarden zonweringbreezand.nl


Deel deze pagina

Copyright 2014 © Zonwering Breezand. Alle rechten voorbehouden. Privacy | Disclaimer | Algemene voorwaarden